GLOBAL PERSONVERNERKLÆRING

Det å ivareta sikkerheten til personopplysninger har blitt en av de viktigste prioriteringene for organisasjoner, og i et globalt og omfangsrikt selskap som vårt må det være et prioritert mål å sikre at personvernet ikke krenkes. Som et ledd i dette ønsker vi å ha fokus på åpenhet og gjøre denne personvernerklæringen tilgjengelig for alle vi har befatning med. 

Denne personvernerklæringen er globalt orientert. Selv om vi skal gi deg spesifikk informasjon om behandlingen av opplysninger vi samler inn om deg i hvert tilfelle, ønsker vi også at du skal kunne ha dette dokumentet for hånden, medgenerell og relevant informasjon om våre personvernpraksiser og våre relasjoner med tredjeparter som kan få tilgang til eller samle inn personopplysninger på våre vegne. 

Disse retningslinjene gjelder for Acciona, SA og alle selskaper i Acciona-konsernet, som defineres som selskapene der Acciona, SA har direkte eller indirekte kontroll over kapitalen og/eller ledelsen (samlet omtalt som «ACCIONA»). En oppdatert oversikt over de enkelte selskapene i konsernet er tilgjengelig på: https://www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales/ 

   Alle henvisninger i denne personvernerklæringen til «ACCIONA», «vi», «oss», «vår» og «våre» omhandler behandlingsansvarlig som er ansvarlig for behandling av personopplysningene dine, som generelt vil være enheten som samler inn, behandler og til enhver tid identifiserer denne informasjonen. 

Et av ACCIONAs sentrale prinsipper er å respektere regelverket i hvert av landene ACCIONA driver virksomhet i, og tilpasse virksomhetens informasjonssystemer til de spesifikke reglene som gjelder for behandling av opplysningene til alle som har befatning med oss, uansett årsak. ACCIONA skal behandle personopplysninger i samsvar med gjeldende personvernregler, og mer spesifikt, der det er aktuelt, med bestemmelsene i Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger, i samsvar med og med respekt for gjeldende lokal lovgivning i hvert tilfelle, som innebærer at denne personvernerklæringen i enkelte jurisdiksjoner kan suppleres av tilsvarende lokale forskrifter.  

Denne personvernerklæringen gjelder for alle brukere, det vil si de som besøker nettstedet vårt samt andre personer som gir oss personopplysninger gjennom våre ulike kanaler (heretter omtalt som «brukeren», «brukere», «brukerne»). I denne sammenhenger skal kanaler forstås som de ulike metodene eller tjenestene vi gjør tilgjengelig for deg for å gjøre det mulig for deg å samhandle med oss, uansett om de involverer registrering eller ikke; som nettsteder, applikasjoner, plattformer, postkasser, adresser eller telefonnumre for levering av informasjon eller assistanse til brukere, profiler i sosiale nettverk, skjemaer, arrangementer mv. 

Noen av kanalene våre på nettet våre kan inneholde linker til andre tredjeparters nettsteder og applikasjoner. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for disse. Du bør også sørge for å gå gjennom personvernerklæringene til slike tredjeparter for å gjøre deg kjent med deres praksiser. Kanalene våre kan også inneholde informasjonskapsler fra tredjeparter som ikke eies eller kontrolleres av ACCIONA. Du kan velge innstillingene for tredjeparts informasjonskapsler ved å bruke verktøyet vårt for informasjonskapsler, som du kan gå til ved å klikke på «Cookies» på nettstedet vårt. 

ACCIONA treffer nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å garantere sikkerheten til personopplysninger og forhindre endring, tap eller uautorisert behandling av eller innsyn i slike opplysninger, der det tas hensyn til den tekniske utviklingen, opplysningenes art og risikoene opplysningene kan være eksponert for. Du kan også bekrefte at SSL-sertifikatet er på plass, ved å kontrollere egenskapene for nettstedet via nettleseren din. Tilkoblingen er sikker dersom det står «https://» i adressefeltet i nettleseren i stedet for «http://», og det vises et hengelåssymbol. Du kan lese mer om SSL-sertifikatet i delen «Juridisk merknad». 

 

Hvem er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysningene? 

Når vi samler inn og behandler personopplysninger, skal vi informere brukeren om hvilket ACCIONA-selskap som har rollen som behandlingsansvarlig og dermed er ansvarlig for behandlingen, med tilhørende kontaktinformasjon.  

I forbindelse med denne personvernerklæringen og dette nettstedet er behandlingsansvarlig som følger: 

Firmanavn: Acciona, S.A. 

Org. nr.: A08001851. 

Adresse: Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033, (Madrid), Spania. 

Telefon: +34 91 663 28 50 

E-postadresse for kontakt: accionacorp@acciona.com 

Personvernombudet er et kontaktpunkt mellom deg og behandlingsansvarlig. Hvis du har spørsmål om behandlingen av personopplysninger, kan du kontakte vedkommende på protecciondedatos@acciona.com

 

Hvilke personopplysninger kan vi samle inn via kanalene våre? 

I forbindelse med denne personvernerklæringen er «personopplysninger» opplysninger som identifiserer eller kan brukes til å identifisere en person.  

ACCIONA informerer herved sine brukere om at personopplysningene deres, som er innhentet gjennom kanalene som eies av ACCIONA, kun samles inn og behandles når de er adekvate, relevante og tilstrekkelige med hensyn til det spesifikke, eksplisitte og legitime formålet og omfanget de ble samlet inn for.  

Når personopplysninger samles inn gjennom kanalene våre til spesifikke formål, skal brukerne på forhånd få klar og utvetydig informasjon om i) hvem som er behandlingsansvarlig, og kontaktinformasjonen til denne, ii) de spesifikke formålene for behandlingen og det legitime grunnlaget for denne, iii) mottakerne eller kategoriene av mottakere (etter hva som er aktuelt) samt om det kommer til å forekomme internasjonale overføringer av personopplysninger, iv) gjeldende lagringskriterier eller -perioder, samt v) hvilke rettigheter brukerne har i kraft av å være registrerte personer.  

Brukerne er også eneansvarlige for informasjonen som gis, samt for at den er korrekt og lovlig. 

 • Informasjon fra tredjeparter 

I tilfeller der brukere gir oss opplysninger om tredjeparter, enten av fri vilje eller fordi vi krever slike opplysninger for å overholde en juridisk forpliktelse, samtykker brukerne i behandlingen av disse og erklærer at opplysningene er korrekte. På samme måte erklærer brukerne at de har informert de aktuelle tredjepartene om innholdet i denne personvernerklæringen og/eller retningslinjene som gjelder for dem, og som de spesifikt har blitt informert om, samt de tilsvarende personvernrettighetene disse har. Uavhengig av det foregående vil ACCIONA alltid gjøre sitt beste for å handle på en god og korrekt måte i forbindelse med behandlingen av [opplysningene til] slike tredjeparter. 

 • Offentlig informasjon 

ACCIONA kan behandle opplysninger som er lovlig offentlig tilgjengelige, og da spesielt offentlig informasjon som er tilgjengelig i offentlige registre. Slik behandling vil under alle omstendigheter kun bli utført dersom det foreligger et legitimt grunnlag i henhold til gjeldende lover og regler, og du vil bli informert der det er mulig eller der det foreligger et kontraktsforhold mellom oss. 

 • Personopplysninger om mindreårige 

ACCIONA samler ikke bevisst inn personopplysninger om mindreårige uten samtykke fra deres foreldre, foresatte eller juridiske representanter. Ingen av kanalene som gjøres tilgjengelig for brukerne av ACCIONA, er designet for eller rettet mot mindreårige.  

Dersom foreldre, foresatte eller juridiske representanter er av den oppfatning at deres mindreårige barn har oppgitt personopplysninger uten deres samtykke, kan vi kontaktes om dette per e-post på protecciondedatos@acciona.com

 

Til hvilke formål og av hvilke legitime grunner behandler ACCIONA personopplysninger? 

ACCIONA behandler personopplysninger om brukere som samles inn gjennom våre kanaler, til de formål og i henhold til de legitime grunnene som er beskrevet i detalj for hver spesifikke behandlingsaktivitet. Nedenfor har vi oppført noen av disse, i mer generelt omfang (kun til informasjonsformål): 

 • For å administrere et forhold som er etablert med oss 
 • I forbindelse med de tjenestene vi tilbyr gjennom apper eller nettplattformer, behandler vi opplysninger brukerne har gitt oss for å administrere tilgangsinformasjon, gi støtte, besvare henvendelser, distribuere produkter og tjenester og administrere kvaliteten av disse. Sagt på en annen måte: Av alle kategoriene av personopplysninger vi kan ha samlet inn, behandler vi bare de opplysningene som gjør oss i stand til å være mer effektive. 
 • Det innebærer også at vi behandler opplysninger for å besvare henvendelser om tjenester og forespørsler om informasjon fra brukerne våre via enhver av kanalene våre, og for å kunne behandle eventuelle forslag, krav eller klager der det er aktuelt.  

I slike tilfeller samler vi inn opplysninger om deg for å kunne gjennomføre tiltak som treffes før kontraktsinngåelse, eller for å oppfylle en avtale mellom oss, slik at vi kan tilby deg produktene og tjenestene våre på en effektiv måte. 

 • Vi behandler også opplysningene dine dersom du abonnerer på noen av våre kanaler, nyhetsbrev eller nyhetsoppdateringer om våre produkter og/eller tjenester, eller ber oss om å sende deg markedsføringsinformasjon, i tillegg til opplysningene du gir oss via informasjonskapsler når du surfer på nettet.  

For denne delen av behandlingen baserer vi oss på brukernes informerte og spesifikke samtykke som rettslig grunnlag for behandlingen. 

 • For å administrere søknader og deltakelse i rekrutteringsprosesser hos oss 

Alle som er interessert i det, kan søke på ledige stillinger, stipender og/eller spesifikke programmer gjennom rekrutteringskanalen vår. Opplysningene og dokumentasjonen vi mottar i forbindelse med dette, behandles da for å vurdere søknader og – dersom du samtykker til det – vurdere om du kan være aktuell for andre eventuelle ledige stillinger i ACCIONA, som kan innebære at opplysningene dine formidles til konsernselskapet som er ansvarlig for den aktuelle ledige stillingen. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen er gjennomføring av tiltak før kontraktsinngåelse, og samtykket du har gitt dersom du ønsker å bli vurdert som aktuell for andre mulige ledige stillinger. 

Fullstendig informasjon om behandlingen er tilgjengelig via denne linken: politica-privacidad-candidatos-en.pdf 

 • For å administrere kontaktinformasjon innenfor omfanget av kontraktsmessige eller kommersielle forhold 

Vi behandler kontaktinformasjonen til potensielle kunder, juridiske representanter for juridiske enheter og organisasjoner (både offentlige og private), analytikere og investorer eller andre interessenter eller berørte parter som gir oss slike opplysninger, for å sende dem nyttig informasjon, administrere det kommersielle forholdet mellom oss samt administrere invitasjoner eller henvendelser knyttet til arrangementer som organiseres eller sponses av ACCIONA, eller der ACCIONA medvirker eller deltar. 

Det berettigede formålet i denne forbindelse er å gjennomføre og oppfylle det kontraktsforberedende, kontraktsmessige og/eller kommersielle forholdet mellom oss.  

 • Overholdelse av de rettslige forpliktelsene vi er underlagt 

Det rettslige grunnlaget vi baserer oss på for å utføre denne behandlingen, er overholdelse av rettslige forpliktelser av kommersiell, skattemessig, regnskapsmessig eller administrativ art.   

 • Forebygging av svindel 

I forbindelse med enkelte av tjenestene vi leverer, er det nødvendig å kontrollere menneskers identitet for å kunne tilby beskyttelse mot, fange opp og forhindre svindel eller andre ulovlige aktiviteter, uautoriserte transaksjoner, krav og andre former for ansvar, for å håndtere kvalitets- og forretningsrelaterte risikoer, samt for å undersøke eventuelle ulovlige aktiviteter og potensielle brudd på retningslinjene våre og/eller vilkårene for tjenestene våre.  

Det rettslige grunnlaget er overholdelse av de juridiske forpliktelsene som gjelder i hvert enkelt tilfelle – blant annet og for eksempel den spanske loven 10/2010 av 28. april om bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. 

 • Opplysninger som er innhentet i forbindelse med levering av en tjeneste eller et produkt 

ACCIONA kan behandle opplysninger som er innhentet fra brukere samt i forbindelse med leveringen av den avtalte tjenesten eller det avtalte produktet, for å tilpasse og forbedre forretningsvirksomheten vår og gjennomføre helt grunnleggende analyser av bruken av tjenester og produkter, men alltid innenfor rammene av de rimelige forventningene du som bruker av ACCIONA kan ha i forbindelse med forholdet mellom oss. Spesifikk informasjon om opplysningene som behandles, angis i personvernklausulene for hvert produkt eller hver tjeneste.  

Det legitime grunnlaget for behandlingen er ACCIONAs berettigede interesse i å kunne analysere eller beregne aspekter ved ACCIONAs produkter og tjenester på en helt grunnleggende måte for å forbedre administrasjonen og leveringen av disse. Retten til å protestere mot slik behandling kan utøves i samsvar med bestemmelsene i avsnittet om rettighetene til registrerte personer, som er innlemmet i hver personvernerklæring. 

 • Sikkerhet og overvåking av lokaler 

Lokalene våre er utstyrt med kameraer og videoovervåkingssystemer med sikte på å ivareta sikkerheten til både mennesker og varer. 

Det legitime grunnlaget for behandlingen er ACCIONAs berettigede interesse i å ivareta sikkerheten for sine lokaler.   

 • Administrering av besøkende og tredjeparter 

For å administrere besøkendes, samarbeidspartneres eller andre tredjeparters tilgang til våre lokaler er det mulig at vi på enkelte steder kommer til å samle inn identifikasjonsopplysninger. 

Det legitime grunnlaget for behandlingen i dette tilfellet er samtykke, samt ACCIONAs berettigede interesse i å ivareta sikkerheten til mennesker og eiendeler i sine lokaler. 

Ved eksepsjonelle situasjoner – som covid 19-pandemien, der det var nødvendig å etablere supplerende adgangskontrolltiltak – skal vi gi detaljert informasjon om de aktuelle tiltakene ved inngangen til alle berørte lokaler. 

 • Administrering av varslingskanalen (Ethical Channel) 

ACCIONA har en varslingskanal, Ethical Channel, der både ansatte, leverandører og tredjeparter kan varsle konfidensielt om eventuelle mistenkte eller faktiske regelbrudd. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene i dette tilfellet er overholdelse av rettslige krav i forbindelse med etterforskning av mistenkte kriminelle handlinger. 

 • Direkte markedsføring 

Med mindre vi har innhentet forhåndssamtykke, bruker ACCIONA på generelt grunnlag ikke brukernes personopplysninger til direkte markedsføringsformål. Som bruker kan du til enhver tid melde deg av direkte markedsføringskampanjer og protestere mot videre behandling av personopplysningene dine til markedsføringsformål ved å sende en e-post til behandlingsansvarlig hos oss, eller ved å bruke alternativet for avmelding i e-postene vi sender ut.  

 • Automatiserte beslutninger 

ACCIONA utfører ikke automatisert beslutningstaking, herunder profilering, med unntak av tilfeller der brukerne uttrykkelig informeres om dette og bes om å gi sitt uttrykkelige samtykke.   

 

Du finner mer informasjon om andre spesifikke behandlingsaktiviteter under delen Ytterligere informasjon i denne personvernerklæringen. 

 

Hvor lenge oppbevarer ACCIONA brukernes personopplysninger?  

Generelt lagres opplysningene i) så lenge det er nødvendig for formålet opplysningene ble samlet inn for, og ii) aktuelle perioder for begrenset lagring, dersom ansvar kan påløpe som følge av behandlingen. 

særskilt grunnlag

Opplysninger som samles inn i den hensikt å besvare henvendelser eller forespørsler, lagres så lenge det er nødvendig for dette formålet, men aldri i lengre tid enn tolv timer. 

– Opplysninger som er samlet inn basert på ditt samtykke, lagres så lenge slikt samtykke ikke trekkes tilbake. 

– I alle andre tilfeller blir brukerne informert om gjeldende oppbevaringsperioder for de(n) spesifikke behandlingsaktiviteten(e). 

 

Hvem kan ACCIONA oppgi brukernes personopplysninger til? 

Hos ACCIONA har vi forpliktet oss til å ikke overføre eller videreformidle personopplysningene til brukerne våre på andre måter enn det som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller – der det er aktuelt – det som angis når opplysningene samles inn. 

 • Vi kan utveksle personopplysninger med tjenesteleverandører, som kan være enten ACCIONA-selskaper eller tredjeparter, og som i noen tilfeller har i oppdrag å utføre tjenester på våre vegne. I slike tilfeller inngås databehandleravtaler om dette der det er nødvendig i henhold til gjeldende personvernregler.  
 • Vi kan videreformidle personopplysningene dine (1) der det er tillatt eller pålagt i henhold til gjeldende lov eller en rettslig prosess (for eksempel en stevning eller rettskjennelse); (2) til rettshåndhevende myndigheter eller andre offentlige myndigheter for å overholde en lovlig og legitim anmodning om dette; (3) dersom vi anser at det er nødvendig for å forhindre fysisk skade eller økonomisk tap; (4) for å fremme, utøve eller forsvare et rettslig krav eller våre juridiske rettigheter; (5) i forbindelse med undersøkelser av mistenkt eller faktisk svindel eller ulovlig aktivitet; eller (6) etter brukerens uttrykkelige og informerte samtykke. 
 • Vi forbeholder oss retten til å overføre til en tredjepart informasjon vi har om brukere ved et faktisk eller potensielt salg eller overdragelse av hele eller deler av virksomheten eller eiendelene våre (herunder ved eventuell fusjon, oppkjøp, etablering av fellesforetak, restrukturering, overdragelse, oppløsning eller likvidasjon) eller annen strukturell eller forretningsmessig operasjon. I slike tilfeller skal den aktuelle tredjeparten pålegges å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå som det som er gitt av ACCIONA med hensyn til opplysningene som skal deles. 
 • ACCIONA er et globalt og omfangsrikt selskap. Dette innebærer at vi kan utveksle personopplysninger innenfor selskapene i konsernet i forbindelse med sentralisering av bestemte aktiviteter som utføres av ACCIONA som et konsern. Du kan når som helst se en oversikt over ACCIONAs bedriftsstruktur i årsrapporten med det nyeste konsoliderte årsregnskapet: https://www.acciona.com/es/accionistas-inversores/informacion-financiera/cuentas-anuales/. Uansett utføres slike overføringer, overdragelser og behandling av personopplysninger innenfor ACCIONA i henhold til gjeldende personvernlovgivning samt gjennom adekvate garantier som er utformet for å ivareta brukernes personvern og grunnleggende rettigheter og friheter. Ved slike overføringer skal dette være angitt for den spesifikke behandlingsaktiviteten, og forutsetter at brukerne har gitt sitt samtykke. 

ACCIONA vil også informere deg om at enkelte slike tjenesteleverandører, tredjeparter eller konsernselskaper kan befinne seg i territorier utenfor EØS-området som ikke gir et tilstrekkelig vern av personopplysninger på linje med det som er tilfellet i EU. I slike tilfeller blir overføringen av brukernes overfører underlagt nødvendige garantier som til enhver tid ivaretar sikkerheten til de aktuelle opplysningene. Disse kan inkludere formuleringer fra EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser, som er tilgjengelige via følgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_es 

 

Hvilke rettigheter har brukerne når vi behandler opplysningene deres? 

Brukerne kan utøve sin rett til innsyn, retting og sletting av opplysningene sine samt retten til dataportabilitet, og/eller begrensning av eller protest mot behandlingen av slike opplysninger, ved å rette en skriftlig henvendelse til behandlingsansvarlig: Personal Data Protection Department, Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033, (Madrid), Spania – eller ved å sende inn skjemaet som er tilgjengelig via denne linken:

 

SEND INN SKJEMA

Dersom vi anser det som nødvendig for å kunne identifisere deg, kan det hende at vi ber om en kopi av et dokument som beviser identiteten din.  

Du kan også når som helst trekke tilbake samtykket skriftlig til adressen over, samt ved å sende inn en klage til vedrørende tilsynsmyndighet (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.ph), og særlig det spanske datatilsynet (www.aepd.es). 

Merk: I unntaksperioder, som ved alarmberedskap eller unntakstilstand som innebærer perioder der man ikke kan gå ut, eller andre eksterne forstyrrelser som naturkatastrofer, ekstremvær eller krig, kan rettigheter som utøves per post og ikke e-post få lengre responstid enn vanlig. Ordinær responstid gjenopprettes så snart den aktuelle perioden opphører eller begrensningene oppheves.  

 

Ytterligere informasjon 

 • Deltakelse på ACCIONA-arrangementer 

På tilstelninger, kurs, møter, initiativer mv. (heretter omtalt som «arrangementer») som organiseres eller promoteres av ACCIONA i eller utenfor våre lokaler, kan vi be brukerne om å gi oss personopplysninger for å kunne administrere arrangementene og deltakelsen på en god måte. Slike opplysninger kan for eksempel være knyttet til blant annet (men ikke begrenset til) adgangskontroll, akkrediteringer, transport og reise, overnatting, catering, levering av relatert dokumentasjon mv. Slik behandling vil være basert på samtykke, og i enkelte tilfeller også på å skulle oppfylle en kontrakt eller lovbestemt forpliktelse.  

Disse opplysningene må kanskje overføres til noen av tjenesteleverandørene, sponsorene eller samarbeidspartene som deltar på eller er involvert i arrangementet, og brukerne vil i hvert tilfelle bli behørig informert om dette. Som en generell regel vil vi bare beholde denne informasjonen i så lenge det er strengt nødvendig for å kunne avholde arrangementet og, der det er aktuelt, for å overholde de eventuelle begrensningsperiodene som kan være gjeldende. 

Bilder: I tillegg til behandlingen som utføres som følge av behovet for å ivareta sikkerheten og å overvåke lokalene våre, er det mulig at brukerne som følge av sin deltakelse på arrangementer vil kunne bli tatt bilde eller (i enkelte tilfeller) opptak eller taleopptak av og behandles av ACCIONA. I tilfeller der arrangementet medfører slik behandling, skal vi uttrykkelig informere brukerne om dette. Slik behandling kan være til interne eller eksterne formål og/eller for å markedsføre arrangementer, og følgelig kan det aktuelle materiale brukes til å reprodusere arrangementet, distribuere eller bearbeide det, kommunisere offentlig om det, sette en dato for det og gjøre det tilgjengelig i ethvert format eller medium (herunder, som et illustrerende eksempel, men ikke begrenset til digital og analog bruk og på nettet, som i profiler på sosiale medier, nettsteder eller intranett som eies av enheter i ACCIONA-konsernet), uten at de aktuelle aktivitetene gir noen rett til godtgjørelse, vederlag eller økonomisk gevinst for brukerne.  

Denne behandlingen er basert på samtykke, enten – der det er mulig – som følge av at brukerne gir sitt individuelle, informerte samtykke, eller etter deltakelse på arrangementer der de har blitt informert om at bilder av dem kommer til å bli behandlet.  Brukernes godkjenning er verdensomspennende, kan overføres (i og utenfor ACCIONA) og er gjeldende i hele perioden de immaterielle rettighetene er gjeldende. Brukerne kan når som helst trekke tilbake samtykket gjennom de aktuelle kanalene for dette.   

De immaterielle og industrielle eiendomsrettighetene over materialene som genereres i forbindelse med arrangementene og aktivitetene, tilfaller utelukkende ACCIONA. 

 • Sosiale medier. 

Hos ACCIONA benytter vi oss av sosiale nettverk som LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+, Instagram og YouTube for å dele innholdet vårt. Vi opptrer i slike nettverk som behandlingsansvarlig med ansvar for opplysningene som publiseres av oss, der vi alltid behandler slike opplysninger i samsvar med vilkårene og betingelsene som er fastsatt for hvert av de sosiale nettverkene. 

Interaksjon med brukere gjennom bruken av slike verktøy eller profiler kan involvere internasjonal overføring av opplysninger av analytisk og teknisk art knyttet til nettstedet og profilene i de sosiale nettverkene, der opplysningene brukerne oppgir via slike profiler behandles på serverne til de aktuelle sosiale nettverk-selskapene.  

Nedenfor finner du en liste med linker til mer informasjon om spesifikk behandling av personopplysninger. I den juridiske merknaden finner du også informasjon om nettstedet. 

 

 

 

 • Kunder: 

 

 

 

 

 

 • Øvrig virksomhet: 

 

Gyldighet 

ACCIONA kan supplere, endre eller erstatte personvernerklæringen etter eget skjønn. Ved eventuelle endringer i personvernerklæringen og praksisene for informasjonshåndtering skal dette gjenspeiles her så raskt som rimelig mulig. 

Denne personvernerklæringen er opprinnelig publisert på spansk. Ved avvik mellom den spanske og norske versjonen (eller andre språk), skal den spansk versjonen ha forrang. 

 

Sist oppdatert:  28. Juni 2023.