Denne nettsiden benytter egne og tredjeparts cookies. Ved å forstsette å navigere på denne nettsiden, aksepterer du . Om du ønsker kan du forandre dine instillinger i din nettleser.

Hva leter du etter?

Juridisk merknad

Juridisk merknad

Denne juridiske merknaden regulerer tilgangen til og bruken av alle nettsteder under domenet «acciona.com» og tilhørende underdomener og underkataloger (i det følgende kalt «nettstedet») som eies av Acciona S.A. (i det følgende kalt «ACCIONA»), med registrert forretningsadresse på Avenida de Europa nº 18, Parque Empresarial de La Moraleja, 28108 Alcobendas, Madrid; med skattenummer (CIF) A08001851; registrert i foretaksregisteret i Madrid i volum 13351, bok 0, folio 1, seksjon 8, ark M-216384 med registrert e-postadresse accionacorp@acciona.com.

GENERELLE BRUKSVILKÅR FOR NETTSTEDET OG SAMTYKKE TIL DISSE

Formål
Formålet med disse generelle bruksvilkårene for nettstedet er å regulere tilgangen til nettstedet, utlevering av informasjon og forretningsforbindelsene som oppstår mellom ACCIONA og brukere av nettstedet.

Bruk

Enhver som får tilgang til eller bruker nettstedet, anses å være en bruker. Ved å besøke eller bruke tjenestene på nettstedet godtar brukere fullt ut og uten forbehold alle disse generelle vilkårene slik de er formulert i den versjonen som til enhver tid er publisert. Brukeren må derfor lese de generelle vilkårene grundig hver gang de har tenkt til å bruke nettstedet.

Hvis brukere ikke godtar bestemmelsene i denne juridiske merknaden, må de avstå fra tilgang til og bruk av tjenestene og innhold som er tilgjengelig for dem på nettstedet, og de må forlate nettstedet. Slike brukere kan ikke åpne eller bruke tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet. Brukerne samtykker uttrykkelig og uten vilkår til at de alene er ansvarlige for tilgangen og bruken av dette nettstedet samt tilhørende tjenester og innhold.
Tilgang til nettstedet er kostnadsfri, og det er ikke nødvendig med abonnement eller registrering i forkant for å vise nettstedet.

Informasjonen som vises på nettstedet, gjelder fra datoen informasjonen ble sist oppdatert. Nettstedet kan ikke endres eller tilpasses. ACCIONA kan imidlertid ensidig og til enhver tid endre nettstedets konfigurasjon, tjenestens vilkår og innhold, i tillegg til midlertidig eller endelig fjerne, begrense eller deaktivere nettstedet, og hindre tilgang til det uten forhåndsvarsel.

ACCIONA er, som leverandør av informasjonstjenester, kun ansvarlig for nettstedet med hensyn til sine egne tjenester. ACCIONA er ikke ansvarlig for innhold som en bruker sender eller publiserer i strid med disse generelle vilkårene. I slike tilfeller bærer brukeren alt ansvar for at innholdet er riktig og lovlig.

ACCIONA kan avslutte nettstedstjenesten som brukes av brukeren, og umiddelbart avslutte forholdet til brukeren hvis ACCIONA blir oppmerksom på at nettstedet eller noen av tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, brukes på en måte som kan anses å være i strid med vilkårene i denne juridiske merknaden. Slik bruk i strid med vilkårene inkluderer, men er ikke begrenset til, hendelser der man har observert at bruken av nettstedet kan skade ACCIONAs eller tredjeparters omdømme, interesser eller rettigheter, eller potensielt kan skade, deaktivere eller overbelaste nettstedet eller på en eller annen måte hindre bruken av det.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Dette nettstedet er i sin helhet; dvs. tekst, bilder, fotografier, varemerker, grafikk, logoer, ikoner, knapper, programvarefiler, teknologi, lenker og annet audiovisuelt innhold eller lydinnhold, fargekombinasjoner, i tillegg til struktur, utvalg, arrangering og presentasjon av innholdet på nettstedet (i det følgende kalt «innhold»), grafisk design, valg av brukt materiell, IT-programmer som er nødvendig for driften, tilgang og bruk av dette og kildekoder, beskyttet gjennom spansk lovgivning om intellektuelle og industrielle rettigheter og alle internasjonale traktater og konvensjoner som kommer til anvendelse. Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre, spre, offentlig vise, trekke ut, gjenbruke, videresende, bruke på annen måte, eller på noen som helst måte endre innholdet, bortsett fra hvis dette er godkjent på forhånd eller tillatt i henhold til loven når ingen av bruksrettighetene som gjelder slikt innhold, kan anses å bli overdratt til brukeren utover det som er helt nødvendig for å kunne bruke nettstedet.

Utlevering av alle disse elementene som eies av ACCIONA eller tredjeparter, og som finnes på nettstedet, innebærer ikke under noen omstendigheter at eierskapet til en bruksrettighet overdras til brukeren. ACCIONA overdrar ingen lisenser eller tillatelser som gjelder ACCIONAs industrielle eller intellektuelle rettigheter, eller andre eierrettigheter eller rettigheter knyttet til nettstedet og tilgjengelige tjenester.

Videre er det strengt forbudt å mangfoldiggjøre, kringkaste, kopiere, overføre, helt eller delvis kringkaste på nytt, forandre, tilpasse eller oversette informasjon på nettstedet uten forhåndsgodkjenning fra ACCIONA, uavhengig av formålet og metoden som brukes til å gjøre dette.

I tillegg til de spesifikke forbudene over er det forbudt helt eller delvis å mangfoldiggjøre innholdet på nettstedet uansett metode, herunder rammeverket, avlede arbeid basert på dette nettstedet eller dets innhold og inkludere av nettstedets innhold på andre nettsider, elektroniske gjenfinningssystemer eller publikasjoner er forbudt.

Brukeren har tillatelse til å kopiere og skrive ut utdrag og dokumenter fra denne siden til ikke-kommersiell bruk, bortsett fra innhold som eies av en tredjepart og er identifisert som det, forutsatt at alle slike kopier og utskrifter gjengir alle varsler som gjelder opphavsrett og andre intellektuelle rettigheter og alle ansvarsfraskrivelser som finnes i slike utdrag og dokumenter. Ingen av ACCIONAs registrerte logoer og varemerker kan brukes eller mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

Ethvert forsøk på å innhente innholdet fra nettstedet er forbudt, med mindre innholdet innhentes ved hjelp av metoder som er gjort tilgjengelige for brukere eller metodene vanligvis brukes på nettet, forutsatt at slike metoder ikke er skadelige for ACCIONAs nettsted.

Hvis en bruker eller tredjepart anser at deres rettmessige rettigheter er krenket på grunn av et bestemt innhold som finnes på nettstedet, må brukeren eller tredjeparten straks melde fra om dette til ACCIONA ved å sende en e-post til accionacorp@acciona.com, der de oppgir personopplysninger eller fullmakt til å opptre på andres vegne, beskyttet innhold, innholdets plassering på nettstedet og bevis på rettighetene de anser at er krenket. Brukeren er ansvarlig for at opplysningene gitt i en slik melding er riktige.

Brukere som frivillig leverer bilder eller annen grafisk informasjon eller multimedieinformasjon til ACCIONA oppgir samtidig tilhørende opphavsrett så lenge nevnte materiale er på nettserveren. ACCIONA påtar seg ikke under noen omstendigheter noen forpliktelse med hensyn til brukeren når det gjelder slik informasjon og forbeholder seg retten til å fjerne slik informasjon uten forvarsel.

ACCIONA garanterer ikke at innholdet er riktig eller uten feil, eller at brukerens frie bruk av innholdet ikke krenker tredjeparters rettigheter. Brukeren bærer det fulle ansvaret for bruk og misbruk av nettstedet og dets innhold. 

LENKER

Nettstedet kan inneholder lenker til tredjeparts nettsteder. Nettsider som tilhører tredjeparter, er ikke gjennomgått og kontrolleres ikke av ACCIONA. Enhver lenke på dette nettstedet oppgis utelukkende til informasjon. Det foreligger ingen form for vurdering med hensyn til innholdet, eierne, tjenestene eller produktene som er tilgjengelig gjennom disse lenkene.

Verken ACCIONA eller noe nettsted tilhørende et selskap i ACCIONA-konsernet kan under noen omstendigheter holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, eller for tiltakene som benyttes med hensyn til personvern, behandling av personopplysninger eller bruksvilkår.

ACCIONA anbefaler å lese bruksvilkårene og personvernerklæringene til disse nettstedene grundig.

Hvis du er interessert i å opprette en lenke til ACCIONAs nettsider, må du melde fra om dette, og du må ha uttrykkelig samtykke for å opprette en slik lenke. ACCIONA forbeholder seg retten til å motsette seg aktivering av lenker til nettstedet sitt.

MINDREÅRIGE

ACCIONA minner om at myndige brukere som er ansvarlige for mindreårige, bærer alt ansvar for å avgjøre hvilke tjenester og innhold som ikke er aldertilpasset for mindreårige brukere.

ACCIONA opplyser disse brukerne om at det finnes IT-programmer som kan brukes til å filtrere bort og blokkere tilgang til bestemt innhold og bestemte tjenester, slik at for eksempel foreldre og verger kan bestemme hva slags internettinnhold og -tjenester mindreårige ikke skal få tilgang til.

ACCIONA vil ta kontakt med brukeren i henhold til opplysningene sistnevnte har oppgitt ved registrering på nettstedet. Brukere som inngår avtaler om tjenester gjennom nettstedet, må erklære at de er myndige i henhold til spansk lov, og mindreårige som inngår avtaler om tjenester, må få tillatelse fra foreldre eller verge for å kunne motta tjenesten det er inngått avtale om.

ANSVAR

ACCIONA gir tilgang og bruksrett til nettstedet sitt på en aktsom og ansvarlig måte. ACCIONA påtar seg imidlertid ikke direkte eller subsidiært ansvar for følgende:

Alle typer feil og mangler i overført, spredt, lagret eller publisert innhold. Lovligheten, påliteligheten og nytten til innholdet som brukere overfører ved hjelp av nettstedet, eller til innholdet i tjenester som er tilgjengelige på nettstedet, eller til innholdets nøyaktighet eller riktigheten. ACCIONA kontrollerer ikke hvordan brukere benytter nettstedet og garanterer heller ikke at brukere benytter nettstedet i samsvar med vilkårene i denne juridiske merknaden.
Elementene brukere er ansvarlige for, omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

Videre er ACCIONA unntatt fra alt ansvar med hensyn til skader brukere kan påføres som følge av feil, mangler eller utelatelser i oppgitt informasjon som kommer fra en ekstern kilde. Til tross for det foregående skal ikke avtaler mellom ACCIONA og ACCIONAs kunder påvirkes under noen omstendigheter, bortsett fra i tilfeller med uforutsette omstendigheter og force majeure.

BRUKERFORPLIKTELSER

Brukeren forplikter seg til å overholde disse generelle vilkårene, i tillegg til spesielle varsler eller instruksjoner om bruk som finnes i disse generelle vilkårene eller på nettstedet, til alltid å handle i overensstemmelse med loven, prinsippene for god moral og i god tro, til å handle med en aktsomhet som er i samsvar med mottatt tjeneste, og til å avstå fra å bruke nettstedet på en måte som kan skade eller forringe nettstedets funksjon, eiendelene eller rettighetene eller varenavnet og omdømmet til ACCIONA, ACCIONAs leverandører, andre brukere eller en tredjepart generelt.

Brukeren forplikter seg særlig til, uten at dette begrenser forpliktelsen brukeren har i henhold til forrige avsnitt, til å bruke tjenestene og innholdet på nettstedet i samsvar med loven og disse generelle bruksvilkårene, og brukeren er forpliktet til følgende: (i) levere nøyaktige opplysninger og holde disse oppdatert; (ii) ikke å angi, lagre eller spre på eller fra nettstedet informasjon eller materiale som er ærekrenkende, støtende, usømmelig, truende, rasistisk, eller som oppfordrer til vold eller diskriminering basert på rase, sex, ideologi, religion, eller som undergraver moral, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, offentlige friheter, ære, personvern eller tredjeparters omdømme, eller som generelt bryter med gjeldende regler. ACCIONA forbeholder seg retten til blant annet å fjerne alle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personlig verdighet, som er diskriminerende, kjønnsdiskriminerende, rasistisk, pornografisk, som truer unge mennesker eller barn, offentlig orden eller sikkerhet, eller som ACCIONA anser ikke å være egnet for publisering. ACCIONA skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eller avhjelpe skader som oppstår som følge av synspunkter uttrykt av Brukere i forum, chatter eller andre deltakende verktøy; (iii) ikke å bruke nettstedet til å angi, lagre eller spre IT-programmer, data, virus, kode, appleter, makroer, ActiveX-kontroller, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller andre instrumenter eller elektroniske eller fysiske enheter som kan skade nettstedet, i noen av tjenestene, utstyret, systemene eller nettverkene til ACCIONA, en til en bruker, til ACCIONAs leverandører eller til en tredjepart generelt, eller som på en annen måte kan føre til en endring eller hindre at dette fungerer normalt (iv) oppbevare på en sikker måte «brukernavn» og «passord» ACCIONA leverer til brukere som verktøy for identifikasjon og tilgang til forskjellige tjenester som er tilgjengelige på nettstedet, brukeren forplikter seg til ikke å overføre bruken av eller gi tredjeparter tilgang til «brukernavn» og «passord», og brukeren påtar seg ansvar for eventuell skade på grunn av misbruk av nettstedet. På samme måte forplikter brukeren seg til å varsle ACCIONA så raskt som mulig om tap eller tyveri av «brukernavn» eller «passord» eller om risiko for at tredjeparter har tilgang til dette (v) ikke å bruke nettstedet til å gjennomføre aktiviteter knyttet til annonsering, markedsføring eller kommersielle operasjoner, ikke å bruke innholdet og særlig informasjonen innhentet fra nettstedet til å sende annonser eller meldinger med sikte på direktesalg eller andre kommersielle formål, og ikke samle inn eller lagre personopplysninger som tilhører tredjeparter;(vi) ikke å bruke falske identiteter eller gi seg ut for å være en annen under bruk av nettstedet eller ved bruk av noen av tjenestene på nettstedet, herunder bruk av passord eller tilgangsnøkler som tilhører tredjeparter eller på annen måte, samt forsøke å få tilgang til, og bruke, andre brukeres e-postkontoer og endre eller tukle med meldingene deres; (vii) ikke å ødelegge, endre, bruke for egne formål, misbruke eller skade data, informasjon, programmer eller elektroniske dokumenter som tilhører ACCIONA, ACCIONAs leverandører eller tredjeparter; (viii) ikke å bruke nettstedet til å angi, lagre eller spre innhold som krenker intellektuelle eller industrielle rettigheter eller bedriftshemmeligheter tilhørende tredjeparter eller generelt noe innhold som brukeren etter loven ikke har rett til å gjøre tilgjengelig for en tredjepart.

PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

Brukere finner personvernerklæringen, som inkluderer erklæringen om vern av personopplysninger, i tillegg til erklæringen om informasjonskapsler på nettstedet ved å klikke på følgende lenker:
https://www.acciona.no/no/tilgjengelighet/

– https://www.acciona.no/no/informasjonskapsler/

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse generelle vilkårene og erklæringene til nettstedet ble skrevet på spansk og oversatt til engelsk. Ved avvik mellom de to versjonene skal den spanske versjonen ha forrang.  Vilkårene på nettstedet skal tolkes i samsvar med, og er underlagt, spansk lov.

Disse vilkårene er i samsvar med ACCIONAs interne etiske retningslinjer, som fastsetter ACCIONAs etiske retningslinjer og forpliktelsen til å etterleve vilkårene i nevnte retningslinjer med hensyn til én eller flere kommersielle praksiser eller forretningsområder. Et eksemplar av disse etiske retningslinjene kan fås ved å henvende seg til kundeservice, og de kan leses på https://www.acciona.com/sustainability/corporate-governance/ethics-and-integrity/.

For enhver juridisk tvist som oppstår i forbindelse med eksistensen av, tilgang til eller bruk av nettstedets generelle bruksvilkår underlegger både kunden og ACCIONA seg utelukkende jurisdiksjonen og kompetansen til domstolene i Madrid og gir uttrykkelig avkall på andre jurisdiksjoner.

KONTAKT

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du ta kontakt med oss på Avda. de Europa, nº 18, Parque Empresarial La Moraleja, 28108 Alcobendas, MADRID eller e-postadressen accionacorp@acciona.com.

SIKKERHET

Nettstedet www.acciona.com har et SSL (Secure Socket Layer)-sertifikat signert av sertifiseringsenheten DigiCert, som garanterer sikker overføring av data mellom nettleseren din og nettstedet vårt.

Den sikre serveren etablerer en forbindelse, der informasjon overføres ved hjelp av en 128-bits eller større krypteringsalgoritme, noe som sikrer at dataene bare er forståelige for kundens og nettstedets datamaskiner. Bruk av TLS (Transport Layer Security)-protokoll garanterer følgende:

a. The Client sends its data exclusively to the server centre of the Web Site.

b. The data are transferred between the Client and the Web Site while encrypted, which prevents third parties from reading or handling same.

Kunden kan kontrollere at de er i et sikkert miljø ved å sjekke at godkjenningsadressen til nettstedet begynner med «https://». De kan også vite at nettstedet er sikkert når en hengelås vises i nettleserens adresselinje.

Brukere kan også kontrollere at nettstedet har et SSL-sertifikat ved å sjekke egenskapene til nettstedet i nettleseren. Det gjør de ved å se nettleserens egenskaper. 

 

Sist oppdatert: 24. februar 2020.

%MCEPASTEBIN%

Flytt opp

DU ER BARE ETT STEG UNNA!

For å fullføre registreringen må du bekrefte påmeldingen i eposten vi har sendt deg.

YOU'VE ONLY GOT ONE STEP LEFT!

Please confirm your subscription in the email we just sent you to complete the registration and you will be able to download your ebook.

DU ER ALLEREDE REGISTRERT!

Om du ikke har mottatt e-poster fra oss, sjekk din «søppelpost» og legg oss til i adresselisten din, slik at du kan motta nyheter uten problem.

labelSubscribeError

Du har nå meldt deg av vårt nyhetsbrev. Du vil ikke lenger motta flere nyhetsbrev, med mindre du melder deg på igjen. Tusen takk.