JURIDISK MERKNAD

Denne juridiske merknaden regulerer tilgangen til og bruken av alle nettsider under domenet «acciona.com» og dets respektive underdomener og underkataloger (heretter omtalt som «nettstedet»), som eies av Acciona, SA (heretter omtalt som «ACCIONA»), med registrert virksomhetsadresse på Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033, Madrid, Spania, med org.nr. (CIF) A08001851, registrert i foretaksregisteret i Madrid i volum 13351, bok 0, folio 1, seksjon 8, ark M-216384 og med registrert e-postadresse accionacorp@acciona.com.

 

GENERELLE VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTEDET OG SAMTYKKE TIL DISSE

Formål: Formålet med disse generelle vilkårene for bruk av nettstedet er å regulere tilgangen til nettstedet, utlevering av informasjonen og forretningsforholdene som oppstår mellom ACCIONA og brukerne av nettstedet.

Bruk
Alle som går inn på eller bruker nettstedet, anses som en bruker. Ved å besøke eller bruke tjenestene på nettstedet godtar brukerne fullt og helt og uten forbehold samtlige av disse generelle vilkårene slik de er formulert i den versjonen som til enhver tid er publisert. Brukeren må derfor lese nøye gjennom de generelle vilkårene hver gang de har til hensikt å bruke nettstedet.

Dersom brukeren ikke godtar bestemmelsene i denne juridiske merknaden, må de avstå fra å skaffe seg tilgang til og bruke tjenestene og innholdet som er tilgjengelig for dem på nettstedet, og forlate nettstedet. Slike brukere kan ikke åpne eller bruke tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet. Brukerne aksepterer uttrykkelig og uten forbehold at de er eneansvarlige for sin egen tilgang til og bruk av dette nettstedet, dets tjenester og innholdet i tjenestene.


Det er gratis å få tilgang til og se på innholdet på nettstedet, og forutsetter ikke forutgående abonnement eller registrering.

Informasjonen som vises på nettstedet, er gjeldende fra datoen for siste oppdatering. Nettstedet kan ikke endres, modifiseres eller tilpasses. ACCIONA kan imidlertid ensidig og til enhver tid endre konfigurasjonen av dette nettstedet, vilkårene for tjenesten og innholdet i denne, samt fjerne, begrense eller suspendere tjenesten midlertidig eller permanent og hindre tilgang til denne uten forvarsel.

ACCIONA er, som leverandør av informasjonstjenester, eneansvarlig for nettstedet med hensyn til sine egne tjenester. ACCIONA er ikke ansvarlig for noe innhold som brukere kan sende eller publisere i strid med disse generelle vilkårene. I slike tilfeller bærer brukeren alt ansvar for at det aktuelle innholdet er riktig og lovlig.

ACCIONA kan avslutte tjenesten brukeren bruker på nettstedet, og umiddelbart avslutte forholdet til brukeren, dersom ACCIONA blir oppmerksom på at nettstedet eller noen av tjenestene på nettstedet brukes på en måte som kan anses å være i strid med vilkårene i denne juridiske merknaden. Slik bruk inkluderer spesifikt, men er ikke begrenset til tilfeller der man har observert at bruken av nettstedet potensielt er til skade for ACCIONAs eller tredjeparters omdømme, interesser eller rettigheter, eller potensielt kan skade, deaktivere eller overbelaste nettstedet eller hindre bruken av dette på noen måte.

 

IMMATERIELLE OG INDUSTRIELLE RETTIGHETER

Dette nettstedet i sin helhet: tekster, bilder, fotografier, varemerker, grafikk, logoer, ikoner, knapper, programvarefiler, teknologi, linker og annet audiovisuelt eller lydinnhold, fargekombinasjoner samt struktur, utvalg, oppsett og presentasjon av dette (heretter omtalt som «innholdet»), grafisk design, valg av materiale som brukes, IT-programmer som er nødvendige for driften, tilgang til og bruk av dette samt kildekoder, er beskyttet av spanske lover om immateriell og industriell eiendomsrett samt alle gjeldende internasjonale traktater og konvensjoner. Det er forbudt å mangfoldiggjøre, distribuere, offentliggjøre, trekke ut, gjenbruke, videresende, endre eller bruke innholdet på annen måte, unntatt hvis dette er godkjent på forhånd eller tillatt i henhold til gjeldende lov, når ingen av bruksrettighetene knyttet til slikt innhold kan forstås som at de blir overdratt til brukeren ut over det som er strengt nødvendig for å kunne bruke nettstedet.

Utlevering av alle disse elementene som eies av ACCIONA eller tredjeparter, og som finnes på nettstedet, skal uansett ikke i noe tilfelle innebære at eierskap eller bruksrettigheter overføres til brukeren. ACCIONA overdrar ingen lisenser eller tillatelser knyttet til sine industrielle eller immaterielle rettigheter eller annen eiendom eller rettighet knyttet til nettstedet og de tilgjengelige tjenestene.

Videre er det strengt forbudt å kringkaste, mangfoldiggjøre, kopiere, overføre, kringkaste (helt eller delvis) på nytt, modifisere, endre, tilpasse eller oversette informasjonen på nettstedet uten forutgående godkjenning fra ACCIONA, uavhengig av formålet med dette og måten det gjøres på.

I tillegg til de spesifikke forbudene ovenfor er det forbudt å helt eller delvis mangfoldiggjøre innholdet på dette nettstedet på noen måte, herunder rammeverket, skape avledede verker basert på dette nettstedet og dets innhold samt å innlemme noe av nettstedets innhold på andre nettsider, i elektroniske systemer for informasjonsuthenting eller publikasjoner.

Brukeren har tillatelse til å kopiere og printe ut utdrag og dokumenter fra denne siden til ikke-kommersiell bruk, unntatt innhold som er eid av en tredjepart og er identifisert som dette, forutsatt at alle slike kopier og utskrifter gjengir alle varsler og merknader knyttet til opphavsrett og andre immaterielle rettigheter samt alle ansvarsfraskrivelsene som måtte finnes i slike utdrag og dokumenter. Ingen av ACCIONAs registrerte logoer eller varemerker kan brukes eller mangfoldiggjøres uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

Ethvert forsøk på å tilegne seg innholdet fra nettstedet er forbudt, med mindre innholdet innhentes ved hjelp av metoder som er gjort tilgjengelige for brukere eller metodene vanligvis brukes på nettet, forutsatt at slike metoder ikke er skadelige for ACCIONAs nettsted.

Dersom en bruker eller tredjepart anser at deres legitime rettigheter er krenket som følge av et bestemt innhold som finnes på nettstedet, skal den aktuelle brukeren eller tredjeparten umiddelbart melde fra om dette til ACCIONA per e-post til accionacorp@acciona.com, der de oppgir informasjon om sine personopplysninger eller fullmakt til å opptre på andres vegne, det aktuelle beskyttede innholdet, innholdets plassering på nettstedet og dokumentasjon på rettighetene de anser som krenket. Brukeren er ansvarlig for at opplysningene gitt i en slik melding er riktige.

Brukere som frivillig leverer bilder, annen grafisk informasjon eller multimedieinformasjon til ACCIONA, frasier seg samtidig den tilhørende opphavsretten så lenge det aktuelle materialet er på webserveren. ACCIONA påtar seg ikke noen forpliktelser overfor brukeren når det gjelder slik informasjon, og forbeholder seg retten til å når som helst kunne fjerne den aktuelle informasjonen uten forvarsel.

ACCIONA garanterer ikke at innholdet er korrekt eller uten feil, eller at brukernes frie bruk av dette ikke krenker tredjeparters rettigheter. Brukeren er eneansvarlig for all eventuell bruk og misbruk av dette nettstedet og dets innhold. 

 

LINKER

Nettstedet kan inneholde linker til tredjeparts nettsteder. Nettsider som tilhører tredjeparter, er ikke gjennomgått av ACCIONA og er ikke under ACCIONAs kontroll. Alle linker på dette nettstedet er utelukkende oppgitt til informasjon, uten at ACCIONA dermed går god for eller garanterer for noe som helst av innholdet, eierne, tjenestene eller produktene som er tilgjengelige via slike linker.

Verken ACCIONA eller noe nettsted tilhørende et selskap i ACCIONA-konsernet kan under noen omstendigheter holdes ansvarlig for innholdet på disse nettstedene, eller for tiltakene som benyttes med hensyn til personvern, behandling av personopplysninger eller bruksvilkår.

ACCIONA anbefaler å lese nøye gjennom vilkårene for bruk og personvernerklæringene for disse nettstedene.

Hvis du er interessert i å opprette en link til ACCIONAs nettsider, må du melde fra om dette og innhente uttrykkelig samtykke til å opprette en slik link. ACCIONA forbeholder seg retten til å motsette seg aktivering av linker til nettstedet sitt.

 

MINDREÅRIGE

ACCIONA minner om at brukere i myndig alder som er ansvarlige for mindreårige, er eneansvarlige for å avgjøre hvilke tjenester og hvilket innhold som ikke er alderstilpasset for mindreårige.

ACCIONA opplyser disse brukerne om at det finnes IT-programmer som lar dem filtrere og blokkere tilgangen til visse typer innhold og tjenester, slik at eksempelvis foreldre og foresatte kan bestemme hva slags internettinnhold og hvilke tjenester mindreårige kan og ikke kan få tilgang til.

ACCIONA vil ta kontakt med brukeren i henhold til opplysningene denne har oppgitt ved registrering på nettstedet. Brukere som inngår avtaler om bruk av tjenester via nettstedet, må bekrefte at de er myndige i henhold til spansk lov, og mindreårige som inngår avtaler om bruk av tjenester, må få tillatelse fra foreldre eller foresatte for å kunne motta den aktuelle tjenesten.

 

ANSVAR

ACCIONA gir tilgang og bruksrett til nettstedet sitt på en aktsom og ansvarlig måte. ACCIONA påtar seg imidlertid ikke direkte eller indirekte ansvar for følgende:

  • eventuelle skader som måtte oppstå som følge av forstyrrelser, utelatelser, avbrudd, datavirus, svikt i telenettverk eller telefonlinjer eller driftsavbrudd i det elektroniske systemet som følge av årsaker som ikke kan tilskrives ACCIONA; forsinkelser eller begrensninger vedrørende bruken av det elektroniske systemet som følge av svikt eller overbelastning i databehandlingssenteret, telefonlinjer, internett eller andre elektroniske systemer
  • eventuelle skader som påføres brukerens utstyr gjennom bruken av nettstedet
  • tilfeller der en tredjepart – ved å bryte eksisterende sikkerhetstiltak eller gjennom ulovlige inngrep skaffer seg tilgang til eller innsyn i meldinger eller bruker meldinger til å distribuere datavirus

I tillegg: alle former for feil og mangler i overført, spredt, lagret eller videreformidlet innhold; lovligheten av, påliteligheten til og nytten av innholdet som brukerne overfører via nettstedet, eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, eller innholdets nøyaktighet eller riktighet. ACCIONA har ikke kontroll med hvordan brukerne bruker nettstedet, og garanterer heller ikke at de bruker det i henhold til vilkårene i denne juridiske merknaden.
Brukerne er ansvarlige for blant annet (men ikke begrenset til) følgende:

  • innholdet de aktuelle brukerne har levert, særlig opplysningene og informasjonen som er lagt inn og sendt til ACCIONA via eller på nettstedet
  • utførelse av enhver handling som er ulovlig, skadelig, ødeleggende eller krenker menneskerettighetene
  • formidling av usanne eller uriktige opplysninger

Videre er ACCIONA fritatt for alt ansvar med hensyn til eventuelle skader brukere kan påføres som følge av feil, mangler eller utelatelser i informasjon som kommer fra en ekstern kilde. Til tross for det foregående skal ikke avtaler mellom ACCIONA og dets kunder under noen omstendighet berøres, unntatt i tilfeller av uforutsette omstendigheter og force majeure.

 

BRUKERENS FORPLIKTELSER

Generelt forplikter brukeren seg til å overholde disse generelle vilkårene samt alle spesielle advarsler og instruksjoner for bruk i disse eller på nettstedet, å alltid handle i samsvar med gjeldende lov, prinsippene for god moral og prinsippet om å handle i god tro og beste hensikt, å handle med tilbørlig aktsomhet i samsvar med mottatt tjeneste, og å avstå fra å bruke nettstedet på enhver måte som kan skade, hindre eller forringe nettstedets funksjon, ACCIONAs eller dets leverandørers, andre brukeres eller tredjeparters eiendeler eller rettigheter eller gode omdømme eller handelsnavn.

Brukeren forplikter seg særlig til, uten at dette begrenser forpliktelsen brukeren har i henhold til forrige avsnitt, å bruke tjenestene og innholdet på nettstedet i samsvar med gjeldende lov og disse generelle vilkårene for bruk, og til å: (i) levere korrekte opplysninger og holde dem oppdatert, (ii) ikke angi, lagre eller spre på eller fra nettstedet noen informasjon eller noe materiale som er ærekrenkende, støtende, uanstendig, fremmedfiendtlig eller truende eller som oppfordrer til vold eller diskriminering basert på etnisk opphav, kjønn, ideologi eller religion, eller på noen måte undergraver moral, offentlig orden, grunnleggende rettigheter, allmenne friheter, ære, privatliv eller tredjeparters omdømme, eller generelt er i strid med gjeldende regler og forskrifter. ACCIONA forbeholder seg blant annet retten til å fjerne alle eventuelle kommentarer og bidrag som krenker respekten for personlig verdighet, som er diskriminerende, kjønnsdiskriminerende, fremmedfiendtlig, rasistisk eller pornografisk, som truer barn eller unge, den offentlige orden eller den allmenne sikkerheten, samt kommentarer eller bidrag som etter ACCIONAs skjønn ikke egner seg for publisering. Under ingen omstendigheter skal ACCIONA være ansvarlig for eller avhjelpe noen skader som måtte oppstå som følge av synspunkter uttrykt av brukere i forumer, chatter eller andre verktøy for medvirkning; (iii) ikke bruke nettstedet til å legge inn, lagre eller spre IT-programmer, data, virus, kode, appleter, makroer, ActiveX-kontroller, maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr eller andre instrumenter eller elektroniske eller fysiske enheter som kan være til skade for nettstedet, i noen av tjenestene eller på noe utstyr, systemer eller nettverk tilhørende ACCIONA, enhver bruker eller ACCIONAs leverandører eller enhver annen tredjepart generelt, eller som på enhver annen måte kan forårsake en endring i eller hindre normal funksjon av det ovennevnte; (iv) ta godt vare på og beskytte «brukernavnet» og «passordet» som ACCIONA gir brukerne sine som verktøy for å identifisere seg og få tilgang til de ulike tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, der brukeren forplikter seg til å ikke overdra bruken av eller la tredjeparter skaffe seg tilgang til denne informasjonen, og påtar seg ansvaret for alle eventuelle skader som følge av misbruk av dette. På samme måte forplikter brukeren å varsle ACCIONA så snart som mulig ved eventuelt tap eller tyveri av «brukernavnet» eller «passordet» eller risiko for at en tredjepart kan ha skaffet seg tilgang til disse; (v) ikke bruke nettstedet til å gjennomføre aktiviteter knyttet til annonsering, markedsføring eller kommersielle aktiviteter, ikke bruke innholdet i – og særlig informasjon som er innhentet via – nettstedet til å sende reklame eller meldinger med tanke på direktesalg eller andre kommersielle formål, og ikke samle inn eller lagre personopplysninger som tilhører tredjeparter; (vi) ikke bruke falske identiteter eller utgi seg for å være noen annen når de bruker nettstedet eller tjenestene på nettstedet, herunder eventuell bruk av passord eller tilgangsnøkler som tilhører tredjepart eller på annen måte, samt prøve å skaffe seg tilgang til eller bruke andre brukeres e-postkontoer og endre eller tukle med meldingene deres; (vii) ikke ødelegge, endre, bruke til sine egne formål, misbruke eller skade data, informasjon, programmer eller elektroniske dokumenter som tilhører ACCIONA, dets leverandører eller tredjeparter,; (viii) ikke bruke nettstedet til å legge inn, lagre eller formidle innhold som krenker tredjeparts immaterielle eller industrielle eiendomsrettigheter eller handelshemmeligheter, eller generelt ethvert innhold som brukeren i henhold til gjeldende lov ikke har rett til å gjøre tilgjengelig for en tredjepart.

 

PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

Brukerne finner personvernerklæringen, som inkluderer erklæringen om vern av personopplysninger, samt retningslinjene for informasjonskapsler på nettstedet, via følgende linker:

 

GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

Disse generelle vilkårene og retningslinjene for nettstedet er skrevet på spansk og oversatt til norsk. Ved avvik mellom de to versjonene skal den spanske versjonen ha forrang.  Vilkårene for nettstedet skal tolkes i samsvar med, og er underlagt, spansk lov og rett.

Disse vilkårene er i tråd med ACCIONAs interne etiske retningslinjer, som fastsetter ACCIONAs atferdsregler og forpliktelse til å overholde vilkårene i de nevnte retningslinjene i forbindelse med én eller flere kommersielle praksiser eller forretningsområder. En kopi av disse retningslinjene er tilgjengelig på forespørsel fra kundeservice samt via https://www.acciona.com/shareholders-investors/corporate-governance/rules-governance/compliance/  

Detsom det oppstår en juridisk tvist som følge av eksistensen av, tilgangen til, bruken av eller innholdet i de generelle vilkårene for bruk av nettstedet, skal både kunden og ACCIONA utelukkende være underlagt jurisdiksjonen og kompetansen til domstolene og tribunalene i Madrid, til uttrykkelig utelukkelse av enhver annen jurisdiksjon.

 

KONTAKT

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, må du gjerne kontakte oss på følgende adresse: Avenida de la Gran Vía de Hortaleza, 3, 28033, Madrid, Spania; eller via e-postadressen accionacorp@acciona.com.

 

SIKKERHET

Nettstedet www.acciona.com har et SSL (Secure Socket Layer)-sertifikat signert av sertifiseringsinstansen DigiCert, som garanterer sikker overføring av data mellom nettleseren din og nettstedet vårt.

Den sikre serveren etablerer en forbindelse der informasjon overføres ved hjelp av en krypteringsalgoritme på 128 biter eller mer, som sikrer at dataene bare er forståelige for kundens og nettstedets datamaskiner. Dermed garanterer bruk av TLS-protokollen (Transport Layer Security) følgende:

  1. at kunden sender dataene sine kun til serversenteret for nettstedet
  2. at dataene overføres mellom kunden og nettstedet i kryptert form, noe som forhindrer tredjeparter fra å kunne lese og håndtere disse

Brukerne kan kontrollere at de er i et sikkert miljø, ved å sjekke at autentiseringsadressen til nettstedet begynner med «https://». De kan også vite at nettstedet er sikkert når hengelåsikonet vises i adressefeltet på nettleseren.

Brukere kan også kontrollere at nettstedet har et SSL-sertifikat, ved å kontrollere egenskapene til nettstedet i nettleseren. For å gjøre dette må de benytte seg av funksjonen for dette i den aktuelle nettleseren. 

 

Sist oppdatert: 5. oktober 2020.